برای عشق تمنا كن ولی خار نشو. 
برای عشق قبول كن ولی غرورتت را از دست نده . 
برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو.
 برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه. 
برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن .
 برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر .
 برای عشق وصال كن ولی فرار نكن .
برای عشق زندگی كن ولی عاشقونه زندگی كن . 
برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش .
برای عشق خودت باش ولی خوب باش