روزی عشق از دوستی پرسید: تفاوت من و تو در چیست؟

 

 دوستی گفت: 

 

من دیگران را با سلام آشنا میکنم تو با نگاه . . . .

 

من آنان را با دروغ جدا میکنم تو با مرگ.