سازنده‌ترین کلمه گذشت است … آن را تمرین کن.

پرمعنی‌ترین کلمه ما است … آن را به کار ببر.

عمیق‌ترین کلمه عشق است … به آن ارج بنه.

بی رحم‌ترین کلمه تنفر است … از بین ببرش.

سرکش‌ترین کلمه حسد است … با آن بازی نکن.

خودخواهانه‌ترین کلمه من است… از آن حذر کن.

ناپایدارترین کلمه خشم است… آن را فرو ببر.

بازدارنده ترین کلمه ترس است … با آن مقابله کن.

با نشاط‌ترین کلمه کار است … به آن بپرداز.

پوچ ترین کلمه طمع است … آن را بکش

**********************************************

زندگی ساختنی است ، نه گذراندنی ، بمان برای ساختن ، نساز برای ماندن . . .

فاصله بین مشکل و حل آن یک زانو زدن است ، اما نه در برابر مشکل

بلکه در برابر خدا . . .

لبخند بهانه ای است بر ای زنده بودن

“لحظه هایت سرشار از این بهانه”

**********************************************

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

( وین دایر )

**********************************************

من آینده را دوست دارم چون بقیه عمرم را باید در آن بگذرانم. “مترلینک”