این شعر کاندیدای شعر برگزیده سال 2005 شده.
توسط یک بچه آفریقایی نوشته شده و استدلال شگفت انگیزی داره :When I born, I Black, When I grow up, I Black,
When I
 go in Sun, I Black, When I scared, I Black,
When I
 sick, I Black, And when I die, I still black...
And
 you White fellow,
When you born, you pink, When
 you grow up, you White,
When you go in Sun, you Red, When
 you cold, you blue,
When you scared, you yellow, When
 you sick, you Green,
And when you die, you Gray
...
And
 you call me colored???.. ........"وقتی به دنیا میام، سیاهم، وقتی بزرگ میشم، سیاهم،
وقتی میرم زیر آفتاب، سیاهم، وقتی می ترسم، سیاهم،
وقتی مریض میشم، سیاهم، وقتی می میرم، هنوزم سیاهم...
و تو، آدم سفید،
وقتی به دنیا میای، صورتی ای، وقتی بزرگ میشی، سفیدی،
وقتی میری زیر آفتاب، قرمزی، وقتی سردت میشه، آبی ای،
وقتی می ترسی، زردی، وقتی مریض میشی، سبزی،
و وقتی می میری، خاکستری ای...
و تو به من میگی رنگین پوست؟؟؟.........