كودكی ده ساله كه دست چپش در یك حادثه رانندگی از بازو قطع شده بود برای تعلیم
فنون رزمی جودو به یك استاد سپرده شد. پدر كودك اصرار داشت استاد از فرزندش یك
قهرمان جودو بسازد. استاد پذیرفت و به پدر كودك قول داد كه یك سال بعد می تواند
فرزندش را در مقام قهرمانی كل باشگاهها ببیند.

در طول شش ماه استاد فقط روی 
بدنسازی كودك كار كرد و در عرض این شش ماه حتی یك فن جودو را به او تعلیم نداد.
بعد از شش ماه خبر رسید كه یك ماه بعد مسابقات محلی در شهر برگزار میشود. استاد
به كودك ده ساله فقط یك فن آموزش داد و تا زمان برگزاری مسابقات فقط روی آن تك
فن كار كرد. سرانجام مسابقات انجام شد و كودك توانست در میان اعجاب همگان، با
آن تك فن همه حریفان خود را شكست دهد. سه ماه بعد كودك توانست در مسابقات بین
باشگاهها نیز با استفاده از همان تك فن برنده شود.

وقتی مسابقات به پایان رسید،
در راه بازگشت به منزل، كودك از استاد راز پیروزی اش را پرسید. استاد گفت: دلیل
پیروزی تو این بود كه اولا به همان یك فن به خوبی مسلط بودی. ثانیا تنها امیدت
همان یك فن بود و سوم اینكه تنها راه شناخته شده برای مقابله با این فن، گرفتن
دست چپ حریف بود، كه تو چنین دستی نداشتی